Professional Activities Interests:

  1. Матеріалознавство
  2. Нерівноважна плазма
  3. Технології

 

Створені наукові основи нового пріоритетного наукового напрямку - «Нерівноважна плазмохімія та технології» та фізико-хімічні основи комплексних плазмохімічних та іонно-плазмових процесів отримання нових функціональних матеріалів та покриттів з наперед заданими властивостями.

Виконані фундаментальні дослідження в галузі створення нових композиційних матеріалів методами нерівноважної плазмохімії та іонно-променевого модифікування поверхні, теоретичні дослідження та чисельне моделювання процесів цілеспрямованого змінювання характеристик багатокомпонентних композиційних матеріалів, пошукові та прикладні дослідження по розробці плазмохімічних та іонно-плазмових процесів отримання покриттів та матеріалів з наперед заданим комплексом властивостей для роботи в різних умовах [1,2].

Разом з проф. В.В. Сльозовим побудована [3-5] загальна теорія дифузійного розпаду багатокомпонентних багатофазних систем на пізній стадії, обумовленій дифузійною взаємодією макродефектів, - явища, яке відіграє вирішальну роль у формуванні сучасних матеріалів з наперед заданими властивостями та їх стабільності. Сформульовані критерії термічної розмірної та фазової стабільності дисперсних систем в процесі дифузійного розпаду та можливості побудування кінетичних фазових діаграм розпаду, які характеризують стабільність багатокомпонентних матеріалів. Побудована загальна теорія дифузійного розпаду багатокомпонентних систем має велике фундаментальне значення, описуючи широкий клас фізичних явищ, а також для вироблення практичних рекомендацій по передбаченню еволюції складних багатокомпонентних матеріалів при їх дифузійному розпаді в процесі високотемпературної експлуатації в залежності від різних зовнішніх умов.

Проведення широкого кола теоретичних та експериментальних досліджень процесів структуроутворення в дуже нерівноважних умовах при конденсації з нерівноважних плазмових потоків дозволило створити матеріали та покриття з ультрадисперсною рівноосною зеренною структурою, які мають унікальні фізичні та фізико-хімічними властивостями. Синтезовані матеріали відрізняються від традиційних по цілому ряду властивостей: розчиненю домішок, електрофізичними характеристиками, зносо- та корозіоної стійкості, триботехнічним параметрам тощо. Уперше реалiзованi процеси отримання сполук (нітрид бора, який використовується при вирощуванні монокристалів напівпроводників, зокрема, GaAs), надвисокої чистоти з вмiстом неконтрольованих домiшок на рiвнi 10 -4 -10 -5 ат %, що перевищує кращi зарубiжнi аналоги. Дослідження плазмохімічного осадження експертних метал-оксидних систем призвели до створення нанокомпозитних металокерамічних матеріалів з аномальними електорофізичними характеристиками, зокрема, з рекордно високими значеннями термоедс.

Разом з російськими (Російський федеральний ядерний центр Челябінськ-70) та американськими (Albukerke, Sandia National Laboratories) вченими виконані дослідження [6-9] процесів формування і характеристик плівкових матеріалів та композицій для твердооксидних високотемпературних електрохімічних перетворювачів енергії, які є найбільш перспективними високоефективними (з коефіціентом корисної дії понад 60-80 %) екологічно чистими джерелами енергії.

Результати виконаних наукових досліджень процесів кристалізації в дуже нерівноважних умовах є науковою базою розробки високоефективних конкурентоспроможних наукоємких екологічно чистих та ресурсозберігаючих промислових технологій нанесення покриттів та промислового обладнання для їх реалізації та широкомасштабного впровадження в таких пріоритетних галузях народного господарства, як атомна енергетика та промисловість, ракетна та космічна техника, микро- и оптоелектроніка тощо.

Більш ніж 20 найновіших плазмохімічних технологій розроблено і впроваджено у виробництво у галузі спеціального термоядерного приладобудування на заводах Уралу та Сибіру.

Матеріалознавство.

 

·        Теоретические основы диффузионного распада в твердых растворах.

·        Физико-химические аспекты размерной и фазовой стабильности многокомпонентных материалов.

 

Нерівноважна плазмохімія.

 

·       Процессы образования структур при конденсации в сильно неравновесных условиях из потоков низкотемпературной неравновесной плазмы.

·        Исследование структуры и свойств тонких и толстых пленок конденсированных из плазмы.

·        Многослойные аморфные нанодисперсные структуры получаемые конденсацией из плазмы. Развитие методов получения материалов с наперед заданными свойствами осаждением функциональных покрытий.

 

Технології.

 Высокие физические технологии покрытий"Hi-Tech"

Розробка базових технологічних процессів та конкретних технологій, основанных на модифицировании поверхности при имплантации ионов, нанесении покрытий при осаждении из газовой фазы (CVD-процессы), ионно-плазменных и плазмохимических процессах (PECVD-процессы) для применения в:

 

 

Rambler's Top100 бесплатный счетчик
бесплатный счетчик